Algemene voorwaarden

DISCLAIMER

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor schade, die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website en de inhoud van de website(s) waarnaar deze website eventueel verwijst.

De gegevens zijn opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze website.

Alle rechten zijn voorbehouden.
Niets kan en mag van deze website worden gekopieerd en/of worden gepubliceerd zonder toestemming van de eigenaar.

 


ALGEMENE VOORWAARDEN BONGAERTS VOF


Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de werkmaatschappijen onder Bongaerts vof, verder te noemen verkoper. Door het geven van een opdracht aan verkoper erkent de opdrachtgever, verder te noemen afnemer, de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Bedingingen die afwijken van deze in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij door verkoper uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Offertes
Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en blijven geldig volgens de op de offerte vermelde termijn. Verkoper is pas gebonden nadat deze de opdracht heeft bevestigd.

Artikel 3: Tot standkoming overeenkomst
De overeenkomst tussen verkoper en afnemer komt eerst tot stand door een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging al dan niet geautomatiseerd gegenereerd.

Artikel 4: Aanbod en prijzen
De prijzen zijn eerst dan geldig, wanneer deze in de overeenkomst zijn vastgelegd conform de rechtstreeks door verkoper gepubliceerde prijzen en/of als opgenomen in de overeenkomst tussen verkoper en afnemer. Onder de term “gepubliceerde prijzen” wordt verstaan de prijspublicatie op de internet websites en/of prijsboeken- en lijsten samengesteld door en in eigendom van verkoper. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden verkoper niet.

Artikel 5: Vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling
Verkoper is ten alle tijden gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de afnemer te verlangen alvorens tot uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Indien aan het verlangen tot vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling niet op het eerste verzoek is voldaan is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van de schade die zijn dientengevolge lijdt. Verkoper is tevens gerechtigd uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de afnemer in gebreke is met de voldoening van zijn verplichtingen uit een of meerdere eerder met verkoper afgesloten overeenkomsten. Indien aan een (herhaald) verzoek tot voldoening niet wordt voldaan is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt.
Bij niet vooruitbetaling of gedeeltelijke vooruitbetaling geldt de normale bruto verkooprijs vermeerderd met  de rembourskosten welke geheel voor rekening van de ontvanger zijn.

Artikel 6: Levertijden
De overeengekomen en/of gepubliceerde levertijd is geen bindende termijn. Bij niet tijdige levering is verkoper niet aansprakelijk voor schade die de afnemer of derden daardoor lijden en/of voor extra afleverkosten.  Afnemer vrijwaart  verkoper voor aanspraak van derden.

Artikel 7: Leveringen
Het is verkoper toegestaan de verkochte zaken in gedeelten te leveren en iedere deellevering apart te factureren. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen c.q. aan verkoper alle informatie te verstrekken en medewerking te verlenen teneinde een correcte aflevering door verkoper mogelijk te maken en/of eventuele foutvrachten te voorkomen.

Artikel 8: Afwijkingen
Geringe afwijkingen tussen enerzijds de door verkoper geleverde zaken en anderzijds de zaken als gespecificeerd in de overeenkomst kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Afwijkingen, die alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of slechts een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de geleverde zaken hebben, worden beschouwd als geringe afwijkingen in de zin van dit artikel. Eveneens bedoeld in de vorm van natuurlijke en giet materialen uit specifieke fabricageprocessen.

Artikel 9: Reclames
Na levering dient de afnemer direct te onderzoeken of verkoper de levering van de dienst en/of producten deugdelijk is nagekomen. Reclames ter zake gebreken dienen schriftelijk met nauwkeurige opgave van de aard en/of de grond van de klacht(en) bij verkoper te worden gemeld, ondersteund met heldere digitale foto’s.
Reclames ter zake zichtbare gebreken dienen onmiddellijk en overige gebreken binnen acht dagen door afnemer bij de verkoper te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijnen vloeit er voor verkoper uit enige reclame van de afnemer geen enkele verplichting voort.
Het in het voorgaande lid bepaalde laat onverlet hetgeen in artikel 13 van deze voorwaarden omtrent garantie wordt bepaald.
Het bewijs dat de geleverde goederen en/of verpakking daarvan ten tijde van de aflevering gebreken vertoonden, dient door de afnemer te worden geleverd. Op de afnemer berust de bewijslast dat de zaken waarop de reclame betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door verkoper zijn geleverd. Ook indien de afnemer tijdig reclameert blijft de verplichting van de afnemer tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 10: Retouren
Afnemer is ten alle tijden verplicht het bestelde af te nemen en aan de overeengekomen betaling te voldoen. Weigeren van het bestelde uit de overeenkomst is niet toegestaan. Ook weigeren van de daadwerkelijke levering van de vervoerder leidt tot extra kosten voor de afnemer. Retouraanvragen kunnen enkel door verkoper geaccepteerd worden na een duidelijk akkoord per email.
Wettelijk kan de afnemer binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk verzoeken het bestelde te retourneren naar verkoper zonder verder opgave van reden. Alle transport- en verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer, ook bij all-in leveringen. De goederen worden alleen onbeschadigd en in onbeschadigde verpakking retour genomen door verkoper na ontvangst en controle worden gecrediteerd, verminderd met eventuele retourkosten. Bij niet-voorraadartikelen zullen de retourkosten in overleg met de leverancier zijn. De afnemer dient de goederen met hun verpakking bij dit retourrecht zodanig te behandelen dat de goederen met hun verpakking weer als nieuw verkoopbaar is door de verkoper aan andere afnemers.

Artikel 11: Eigendomsrechten, intellectueel eigendom en copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom die voorvloeien uit het uitvoeren van de opdracht komen toe aan verkoper. Als een depot of registratie vereist is dan mag alleen verkoper daartoe overgaan.
Verkoper blijft eigenaar van geleverd(e) werk en/of zaken zolang de afnemer daarvoor nog niet volledig heeft betaald.  De afnemer krijgt het exclusieve recht tot openbaarmaking en verveelvoudigen van het ontwerp conform de overeengekomen bestemming. Verkoper is gerechtigd haar naam in of op het werk te vermelden. De afnemer heeft niet het recht veranderingen aan te brengen in het definitief ontwerp. Verkoper  is gerechtigd voor eigen promotie het ontwerp te gebruiken.
De inhoud, afbeeldingen, documenten en alle andere zaken mogen uitdrukkelijk niet worden gekopieerd en worden gebruikt op andere websites of publicaties dan van die van verkoper.

Artikel 12: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Bijvoorbeeld fabricageproblemen, vervoersstakingen, natuurrampen, brand, dataverkeer e.d. De overeenkomst wordt gedurende deze periode opgeschort ofwel beëindigd indien nakoming door verkoper niet mogelijk is.

Artikel 13: Garantie en aansprakelijkheid
Verkoper garandeert de goede werking van de geleverde zaken en/of diensten gedurende de opgegeven garantieperiode van de leverancier te rekenen vanaf de afleverdatum van de geleverde zaken aan de afnemer, mits deze onder normale condities worden gebruikt en waarbij geldt dat ingeval van gerede twijfel de bewijslast ter zake voorgemeld normaal gebruik op de afnemer rust. Verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaak of zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de afnemer het wenst te doen gebruiken, te bewerken of verwerken. De aansprakelijkheid van verkoper is te allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd, zodra dit haar redelijkerwijs mogelijk is, of –ter keuze van verkoper- tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de afnemer in rekening werd gebracht. Voor bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade is verkoper jegens de afnemer en/of derden nimmer aansprakelijk. De afnemer vrijwaart verkoper volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet-) nakoming door verkoper van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met de afnemer.

Artikel 14: Betaling
Betaling op rekening dient zonder de afnemer gerechtigd is tot enige korting, verrekening of opschorting te geschieden binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur. Na het verstrijken van de termijn is de afnemer, zonder dat een gebrekestelling nodig is, in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten. Zie ook artikel 6:96 lid 4 BW zoals dit geldt voor een consument. Zie ook artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
Alle overeenkomsten die verkoper sluit zijn onderworpen aan Nederlands Recht. Geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van verkoper. De afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien geldt het Nederlands recht.

De algemene voorwaarden zijn vermeld op de www.voorwaarden.net en vandaar op te halen. Ook zijn de algemene voorwaarden beschikbaar via de websites van verkoper of op verzoek per email.


Bongaerts VOF
©2005 - 2018

Disclaimer en Algemene Voorwaarden